Back to China          Jixi

back to wagonplate9 railway photography
Yuanbaoshan
Climbing the bank from Yuanboashan to Jipei
Shunting Jipei yard
The ubiquitous coal picker